Všeobecné obchodní podmínky

Pro prodej tištěné knihy / e-knih (e-booků) / online kurzů, online programů včetně členství v placeném klubu:

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup všech e-booků (elektronických knih), online programů či digitálního obsahu a služeb (dále bude souhrnně označeno jako „digitální obsah“) a tištěných knih (dále bude označeno jako „produkt“) přes webové rozhraní www.veronikahanzlikova.cz provozované Ing. Veronikou Hanzlíkovou, IČ: 871188457, DIČ: cz8352224551, se sídlem Václava Trojana 1483/5, Praha 10, 104 00, e-mail: info@veronikahanzlikova.cz, telefon: +420 775 628 176, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Úřad městské části Praha 22 (dále též jen jako „Poskytovatel” či „Prodávající“).
 1. Nákup digitálního obsahu probíhá na základě Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, v případě fyzických produktů na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem / Prodávajícím a Uživatelem / Kupujícím. Proces uzavírání Smlouvy o poskytování digitálního obsahu je podrobně popsán v čl. III. VOP. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. IV. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování digitálního obsahu a Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Smlouvy o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouvy, tedy Uživatele / Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve Smlouvě o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.veronikahanzlikova.cz souvisí.
 1. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě předtím, než digitální obsah nebo produkt zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu nebo digitálního obsahu (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“ či „Potvrďte nákup”). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ či „Potvrďte nákup” mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste, stejně jako já, připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný produkt nebo digitální obsah a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).
 1. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 • Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 • Důležité pojmy (definice)
 • Objednávka a uzavření Smlouvy o poskytování digitálního obsahu
 • Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 • Cena digitálního obsahu nebo produktu a platba
 • Dodací podmínky digitálního obsahu nebo produktu
 • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 • Odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouvy
 • Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád u digitálního obsahu
 • Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád u produktu
 • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Ing. Veronika Hanzlíková

se sídlem/místem podnikání: Václava Trojana 1483/5, Praha 10, 104 00

Kontaktní telefon: 775 628 176

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@veronikahanzlikova.cz

 1. UŽIVATEL / KUPUJÍCÍ. Uživatel je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.veronikahanzlikova.cz uzavře se mnou, Poskytovatelem, Smlouvu o poskytování digitálního obsahu, Kupující je ten, kdo se mnou, Prodávající, uzavře Kupní smlouvu, a tím koupí digitální obsah nebo produkt. Uživatelem / Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s. r. o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
 1. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 1. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je Smlouva o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouva, ve které jako Uživatel / Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Uživatel / Kupující, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel / Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Uživateli / Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Uživatelem /Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 1. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel / Prodávající a Uživatel / Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.veronikahanzlikova.cz vyplněním potřebných údajů Uživatelem / Kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si kupující hradí sám. Ceny za služby se neliší od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 1. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Uživatelem /Kupujícím a Poskytovatelem / Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Uživatelem / Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy o poskytování digitálního obsahu

 1. Uživatel objednává digitální obsah přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co Uživateli může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k digitálnímu obsahu (pokud jsou) poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.
 3. OBJEDNÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Pro objednání digitálního obsahu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Uživatel vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat, měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ či „Potvrďte nákup”.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva o poskytování digitálního obsahu uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Smlouva o poskytování digitálního obsahu se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.
 2. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se Poskytovatel zavazuje zpřístupnit Uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a Uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.
 3. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet Poskytovatele.
 4. Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může Uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.
 5. Není-li sjednáno mezi Poskytovatelem a Uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.
 6. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že Uživatel namísto odměny Poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je Poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

IV.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co kupujícímu může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k produktu (pokud jsou) poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, e-mail, adresu, telefonní číslo nebo firmu (dále u podnikatelů IČ, DIČ) a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat, měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“ či „Potvrďte nákup”.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

Při pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávku stornuji a nadále se jí nezabývám.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, veřejně není přístupná.

V.

Cena digitálního obsahu nebo produktu a platba

 1. CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU NEBO PRODUKTU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena za digitální obsah nebo produkt. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

  a) Vzhledem k charakteru digitálního obsahu nebo e-booku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Potvrďte nákup”) je již konečnou cenou.

  b) Cena za fyzický produkt (například za tištěnou knihu Příběh českých superpotravin) v sobě zahrnuje dvě položky – cenu za knihu a náklady na dopravu. Finální (souhrnná) cena je uvedena v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“ či „Potvrďte nákup”). V případě ČR i SR je fyzický produkt zaslaný na uvedenou poštovní adresu nebo vámi vybranou pobočku Zásilkovny

 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u digitálního obsahu nebo produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu digitálního obsahu nebo produktu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám digitální obsah nebo produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává digitální obsah nebo produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a digitální obsah nebo produkt, co nejdříve dodán.

– bezhotovostně přes platební bránu spravovanou firmou Comgate Payment a. s. (způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní u každého produktu)

– možnosti platby mohou být mezi námi výslovně dohodnuty.

Kupní cena se hradí v korunách českých, případně v eurech podle možností u jednotlivých produktů. Fakturu v eurech je také možné vystavit podle vzájemné dohody.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který obdržíte nejpozději do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Digitální obsah nebo produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI.

Dodací podmínky digitálního obsahu nebo produktu

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. E-book, který je ve formátu .pdf, bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. V případě online kurzů či dalších digitálních služeb bude vždy po uhrazení kupní ceny zaslán na vámi sdělenou elektronickou adresu odkaz v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno otevřít či stáhnout.
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Produkt bude zaslán přes Českou poštu nebo Zásilkovnu dle výběru Kupujícího.
 3. DODACÍ LHŮTA U DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální obsah dodán až poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet (spárování platby může trvat 2-3 pracovní dny). U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude digitální obsah dodán obratem po provedení platby.
 4. DODACÍ LHŮTA U PRODUKTU. Produkt bude odeslán nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení platby, instrukce pro domluvu o dřívější zaslání jsou zasílány souběžně s e-mailem potvrzujícím přijetí platby.
 5. NÁKLADY NA DOPRAVU. U digitálního obsahu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě fyzického produktu jsou náklady na dopravu započítány ve finální ceně knihy (předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Potvrďte nákup” – najdete rozepsanou cenu produktu a nákladů na dopravu).
 6. Po dodání digitálního obsahu nebo produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX. a X. těchto VOP.
 7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

VII.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Uživateli, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí digitálního obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Digitální obsah slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v digitálním obsahu.

VIII.

Odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo Kupní smlouvy

 1. DIGITÁLNÍ OBSAH. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření Smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

V takovém případě mě prosím informujte elektronicky na info@veronikahanzlikova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi digitálního obsahu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký digitální obsah jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

 1. PRODUKT. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. V takovém případě mě prosím informujte elektronicky na info@veronikahanzlikova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP rovnou se zasláním produktu (knihy, látkové tašky). V informaci uveďte, že využíváte právo v zákonné lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu a vaše identifikační údaje. Na vaše náklady je pak potřeba odeslat zpět produkt (knihy, látkové tašky) bez jakýchkoliv známek opotřebení a používání na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP, pokud už mezitím byl produkt na vaši adresu poslán. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. V případě vrácení poškozeného nebo jinak používaného produktu mám právo ho považovat za vámi převzatý a používaný a vynaložené náklady na pořízení i vrácení produktu vám nebudou refundovány.
 2. Jako Uživatel / Kupující můžete od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou o poskytování digitálního obsahu, Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Poskytovatel / Prodávající jsem oprávněna od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností ze Smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 3. Je-li vám společně s digitálním obsahem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

IX.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád u digitálního obsahu

 1. Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může Uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní Uživatel u Poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil Uživateli značné obtíže. Není-li Uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a Uživatel je vytkne bezodkladně.
 2. Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
 3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl Uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje Uživatele namísto odměny, nemůže Uživatel požadovat přiměřenou slevu.
 4. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud Uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Uživatel uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.
 5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).
 6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: info@veronikahanzlikova.cz.
 7. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá Uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.
 8. Pokud vám nebyl digitální obsah dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam, až poté mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@veronikahanzlikova.cz či webového rozhraní www.veronikahanzlikova.cz.

X.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád u produktu

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající zodpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. V případě, že se vada projeví po uplynutí 12 měsíců od koupě produktu do záruční doby, je Kupující povinen prokázat, že produkt byl vadný již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, odpovídá Prodávající pouze za vady, které má produkt při převzetí a Kupující je vytkne bezodkladně. Vadu krytou zárukou musí Kupující vytknout Prodávajícímu záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový (pro tištěnou knihu platí jen v případě poničení knihy při přepravě) a nebo od smlouvy odstoupit. Podle své volby může Kupující požadovat dodání nového produktu bez vady nebo opravu produktu, jen pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by produkt měl bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha produktu a účel, pro které Kupující produkt koupil. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada produktu nevýznamná.
 5. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou produktu bez vady a vadného produktu, který Kupující obdržel.
 6. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nebo nesprávným uchováváním.
 7. Peněžité částky, které má Prodávající z důvodu vadného plnění vydat Kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud Kupující odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu; v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy poté, co Prodávající obdrží produkt nebo Kupující prokáže, že produkt odeslal.
 8. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronické adrese info@veronikahanzlikova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Prodávající se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá Kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

XI.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese www.veronikahanzlikova.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o poskytování digitálního obsahu a nebo Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Reference na digitální obsah a produkty, které jsou uveřejněné na webu www.veronikahanzlikova.cz, získávám v rámci zpětné vazby od svých klientů (tj. Uživatelů a Kupujících) prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí či dotazníků.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Uživatele / Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky, které v souladu se zákonem vždy spolu s objednávkou obdrží.

Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2023 a plně nahrazují předchozí VOP.